Veľkoobchod s tepelnou technikou

phone0918 511 228maildopyt@attack-predaj.sk

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou, ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému www.attack-predaj.sk a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.

DEFINÍCIA POJMOV


Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti pre nákup na stránkach www.attack-predaj.sk .
 • OBJEDNÁVKA


  Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému www.attack-predaj.sk formou e-mailu. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe záväznej objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať:
  meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
  Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 14 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok. Predávajúci potvrdí objednávku formou e-mailu. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to písomne kupujúceho a dohodne ďalší postup.
  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované dodávateľom. Objednávku je možné stornovať výlučne prostredníctvom obchodného systému
  www.attack-predaj.sk, alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom).
  Objednávka je po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.
 • PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY


  Kupujúci vykonáva platbu v Eurách, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  -     pred prevzatím tovaru a zaplatením zálohy 20% ceny na účet predávajúceho
  -     prevodom/vklad na účet

  Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru a k tomu zodpovedajúcej zľavy je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 7 dní, má predávajúci právo po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
 • CENY


  Ceny uvedené na stránkach e-shopu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému
   www.attack-predaj.sk. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
   Spoločnosť Attack-predaj si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.

ODBER A DODÁVKA TOVARU

 
 Miroslav Bakala ATTACK PREDAJŇA ponúka každodenný rozvoz tovaru iba na území Slovenskej republiky, pri objednávke nad 199,- Eur je rozvoz tovaru ZDARMA!  Rozvoz do iných štátov EÚ a mimo EÚ nie je možný. 

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.
Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


ZÁRUKA A SERVIS

Záruka na zariadenie platí za dodržania nasledovných podmienok:

 • pri reklamácií bude predložený správne vyplnený záručný list
 • montáž zariadenia vykonal kvalifikovaný pracovník odbornej montáže firmy
 • pokiaľ bolo zariadenie uvedené do prevádzky jednou z firiem zmluvného strediska servisnej siete firmy
 • ATTACK, s.r.o. (zoznam zmluvných stredísk je uvedený v prílohe návodu na obsluhu zariadenia)
 • montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky boli riadne potvrdené na záručnom liste
 • zariadenie bude presne používané podľa pokynov a doporučení výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu a inštaláciu
 • pokiaľ bol pred inštaláciou a spustením zariadenia do prevádzky vyčistený systém, upravená kúrenárska voda a namontovaný filter
 • pokiaľ je na vstupe úžitkovej vody namontované zariadenie na úpravu TÚV, viď návod
 • pokiaľ boli odoslané záznamy o spustení zariadenia a prevedení servisných prehliadok k výrobcovi
 • v ročných intervaloch od spustenia zariadenia budú vykonané preventívne prehliadky oprávneným pracovníkom servisnej siete ATTACK, s.r.o., ktorá tento úkon potvrdí do záručného listu v kolónke „povinná servisná prehliadka“ a zákazník ho zašle výrobcovi. Tieto prehliadky hradí servisnej organizácii zákazník!
  V prípade neprevedenia servisnej prehliadky v danom termíne, nárok na záruku zaniká. V prípade nezistenia žiadnej závady alebo poruchy zavinenej neodbornou manipuláciu zo strany zákazníka, náklady spojené s vyslaním servisného technika hradí osoba, ktorá nárok na túto opravu uplatnila.

Nárok na záruku zaniká a nevzťahuje sa na chyby a poškodenia, ktoré vznikli:

 • poškodením pri prevoze
 • nedodržaním návodu na montáž na obsluhu a údržbu
 • násilným mechanickým poškodením
 • neodbornými opravami alebo úpravami, neodbornou manipuláciou a dopravou
 • uvedením zriadenia do prevádzky firmou, ktorá nie je servisným strediskom firmy ATTACK, s.r.o.
 • ak nie je riadne vyplnený záručný list
 • pri abnormálnych zmenách tlaku plynu a znečistenom plyne
 • dôsledkom nesprávneho elektrického zapojenia zariadenia, alebo vadnej elektroinštalácie mimo zariadenia
 • živelnou udalosťou
 • svojvolným prevedením opravy zariadenia spotrebiteľom
 • neprevedením povinnej servisnej prehliadky v danom termíne
 • namontovaním zariadenia v nečistom a agresívnom prostredí
 • zanesením alebo upchatím výmenníka, zásobníka alebo čerpadla, nečistotami zo systému a vodným kameňom

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúcehosúvisiace splnením záväzkov vyplývajúcich kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o