Veľkoobchod s tepelnou technikou

phone0918 511 228maildopyt@attack-predaj.sk

Systém manažmentu kvality

Politika KVALITY

Firma ATTACK, s.r.o. navrhuje, vyrába a prevádza servis plynových nástenných a stacionárnych kotlov, kotlov na spaľovanie biomasy (dreva, drevených peliet), akumulačných nádrží a zásobníkov TÚV.

Vrcholové vedenie firmy ATTACK, s.r.o. vyhlasuje s vedomím plnej zodpovednosti za vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj firmy politiku kvality, v nej deklaruje zásadný postoj ku kvalite všetkých procesov firmy. Vedenie firmy je presvedčené o podpore politiky kvality všetkými zamestnancami firmy.

Kvalita, poriadok, prehľadná a funkčná organizácia, vyskúšané a dokumentované postupy vo vybraných procesoch prebiehajúcich v našej firme a jasná zodpovednosť za ne, schopnosť úspešne a solídne jednať s partnermi - to všetko je riešené v systéme manažmentu kvality.

Základnou úlohou procesov firmy ATTACK, s.r.o. je zaistiť kvalitu všetkých produktov firmy tak, aby plne uspokojovali očakávanie zákazníkov. Súčasne musia byť splnené aj ďalšie požiadavky na firemné produkty, a to hlavne:

- plná použiteľnosť k zadaným účelom;
- zhoda s normami, špecifikáciami, právnymi a ostatnými predpismi v mieste pôsobnosti produktu;
- schopnosť konkurencie na trhu, včasná realizácia pri nákladoch umožňujúcich zisk.

Solídnosťou v jednaní a hlavne dobrou kvalitou a spoľahlivosťou produktov firmy chceme u doterajších zákazníkov dôveru udržať a u nových ju získať. Preto je treba predchádzať rizikám spojeným s nevyhovujúcimi produktmi alebo činnosťami vedúcim k strate dobrého mena firmy u partnerov a zákazníkov a v dôsledku toho k strate postavenia na trhu. Prevencia vzniku nedostatkov a chýb a včasná realizácia účinných nápravných opatrení je základnou povinností všetkých vedúcich zamestnancov firmy. Využívame k tomu monitorovanie a meranie stanovených procesov a analýzy údajov.

Vrcholové vedenie firmy sa plne stotožňuje s požiadavkami STN EN ISO 9001:2009, tj. s princípmi účinného zavádzania a neustáleho zlepšovania riadenia všetkých procesov ovplyvňujúcich kvalitu produktov firmy. Vedenie i ostatný zamestnanci firmy si uvedomujú, že dobré meno firmy ATTACK, s.r.o. je výsledkom dlhodobého trvalého úsilia, ktoré môže byť rýchlo znehodnotené. Preto musia mať všetci zamestnanci firmy neustále na mysli, že kvalita firemných procesov a tým i produktov je priamo úmerná kvalite všetkých činností zamestnancov firmy.

Zavedený, udržovaný a neustále zlepšovaný systém manažmentu kvality zaisťuje, že všetky činnosti a postupy spojené s dosiahnutím, udržaním a zvýšením kvality produkcie firmy ATTACK, s.r.o. sú trvale prevádzané kvalifikovane, a účinne. V budúcnosti chceme:

- niekoľkonásobne rozšíriť internetovú prezentáciu;
- sprístupniť na internete podnikovú technickú databázu pre spolupracujúcich projektantov, servisných a montážnych pracovníkov;
- v rámci posilňovania podielu organizácie ATTACK, s.r.o. na zaujímavých zahraničných trhoch získavať silných obchodných partnerov;
- rozširovať výrobnú kapacitu so zameraním na vyššiu sériovosť produkcie;
- skvalitniť infraštruktúru.

Udržanie doterajšieho a dosiahnutie plánovaného stavu preukážeme hodnotením cieľov kvality stanovených pre nadchádzajúce obdobie.

Ako dôkazy použijeme splnenie hodnotových a časových kritérií jednotlivých cieľov kvality.

Rozdiely medzi súčasným a konečným stavom a použitím opatrení k zlepšovaniu ukazovateľov bude tiež obsahom stanovených cieľov kvality.

Vyššie popísanú politiku kvality firma ATTACK, s.r.o. zabezpečuje prostredníctvom vybudovaného systému manažmentu kvality, splňujúceho požiadavky STN EN ISO 9001:2009. Systém vyžaduje riadenie a zabezpečovanie kvality vo všetkých firemných útvaroch od prvého kontaktu so zákazníkom až po predaj hotového produktu zákazníkovi. Túto stratégiu firmy ATTACK, s.r.o. presadzujú jej vedúci zamestnanci v činnostiach zverených útvarov formou výcviku podriadeného personálu, ale i uplatňovaním v praktickej každodennej činnosti.

Popísaná politika kvality firmy je praktizovaná s cieľom uspokojiť požiadavky a očakávanie zákazníkov.

Rudolf Bakala
generálny riaditeľ ATTACK, s.r.o.

Aktuálny certifikát kvality ISO 9001.

Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o